ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย

The famous senator site

ดร.อภิชาติ ดำดี

ชาติกำเนิด

เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ที่จังหวัดกระบี่ เป็นบุตรของนายดวล-นางวรรโณ คำดี ซึ่งมีอาชีพรับราชการครูทั้งสองคน มีพี่น้องร่วมสายโลหิต 8 คน

การศึกษา

เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอิสรานุสรณ์และโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล จังหวัดกระบี่

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2527

จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2548

ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้าพร้อมกับรางวัลโล่ห์พระราชทาน “เอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น” เรื่อง “หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย” เมื่อปี พ.ศ.2548

จบปริญญาเอกด้านการพัฒนาและการปฎิรูปองค์กร จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2552

จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2554

ประวัติการทำงาน

ดร.อภิชาติ ดำดี เป็นนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติหลายครั้งใน หลายประเทศ ในส่วนของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็มีส่วนร่วมในงานสังคมหลายด้าน

เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยแล้วเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักเป็นอันมากทั้งจาก ความโดดเด่นเรื่องวาทศิลป์ที่เป็นที่รู้จักจากรายการเวทีวาที 9 ใหม่ ผลงานด้านวรรณศิลป์ที่มีหนังสือออกมาหลายรูปแบบทั้งกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และบทความทางวิชาการ และที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากการเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์หลายรายการ ได้แก่

รายการบ้านทุ่งพัฒนา ทางช่อง 7

รายการผู้ใหญ่บ้านดำดี ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

รายการสดในวัยแข็งแรง ทางช่อง 11

รายการสายตรง อบต. ทางช่อง 3

รายการไม่ลองไม่รู้ ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

และยังจัดรายการวิทยุลูกทุ่งทอร์คโชว์ ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. คลื่นเอฟเอ็ม 90.0 และ 95.0 MHz อีกด้วย

ประวัติการทำงานด้านการเมือง

ดร.อภิชาติ ดำดี ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในนามพรรคประชาธิปัตย์ ที่กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2529 และการเลือกตั้งซ่อม ปี 2530 แต่ไม่ได้รับเลือกทั้งสองครั้ง

ปี พ.ศ.2549 ได้ลงสมัครและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ แต่ก็ไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่เนื่องจากเกิดการรัฐประหารเสียก่อน

ปี พ.ศ.2550 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18

ในปี พ.ศ.2557 ดร.อภิชาติ ดำดีได้กลับมาลงสมัครและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ อีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 วันที่ 30 มีนาคม2557 และพ้นจากสถานภาพสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากมีการรัฐประหาร

ปัจจุบัน ดร.อภิชาติ ดำดี ทำงานเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและกรรมการองค์กรทางสังคมอีกหลายองค์กร