การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร

Removal of the Senate

เนื่องจากผู้ที่จะเข้ามาดำรง ตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิและต้องปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นธรรมไม่ทำการเข้าข้างนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ รัฐธรรมนูญจึงได้มีวิธีในการตรวจสอบวุฒิสภาดังต่อไปนี้

(1) ถ้าหากพบว่าสมาชิกวุฒิสภามีการทุจริตต่อหน้าที่ ร่ำรวยผิดปกติ ใช้อำนาจหน้าที่ในการมิชอบโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้วนั้น ให้วุฒิสภาทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ และผู้ที่มีสิทธิในการยื่นเรื่องให้ทำการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาก็คือ
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด
– สมาชิกวุฒิสภา แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
– ประชาชนจำนวนอย่างน้อย 20,000 คน ที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง

(2) สมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงเนื่องจากการขาดคุณสมบัติหรือการฝ่าฝืน ข้อห้ามในขณะที่ดำรงตำแหน่ง หรือการขาดการเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน 1 ใน 4 ของจำนวนวันประชุมโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากประธานวุฒิสภาเสียก่อน

(3) ถ้าหากสมาชิกวุฒิสภาได้กระทำการใดๆโดยไม่สุจริตเพื่อทำให้ตนเองได้รับการ เลือกตั้งก็ดีหรือได้รับการสรรหาก็ดี หรือการกระทำอันหนึ่งอันใดที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ และถ้าหากศาลฎีกาได้พิจารณาตัดสินแล้วว่าบุคคลผู้นั้นได้กระทำความผิดจริงก็ จะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหรือเพิกถอนการสรรหาและสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุผลดังนี้
– ออกเมื่อครบวาระ
– เสียชีวิต
– ลาออก
– ขาดคุณสมบัติหรือฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
– โดนวุฒิสภาทำการถอดถอนจากตำแหน่งเนื่องจากการทุจริตคอรัปชั่น หรือมีการเรียกตั้งใหม่

ทั้งนี้ทั้งนั้นหากวุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่มีคุณสมบัติที่ดี อาจจะเข้ามารับตำแหน่งเพราะว่าทำการซื้อเสียงเข้ามาแต่ว่าไม่สามารถจะจับได้ เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ คนพวกนี้ก็มักที่จะสมรู้ร่วมคิดกันกับสมาชิกผู้แทนราษฎรบางกลุ่มเพื่อแสวงหา ประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้องของตนโดยที่มักจะไม่สนเรื่องความเจริญก้าว หน้าของบ้านเมืองเลย