นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย

politician

นายอดิศร กำเนิดศิริ

ชาติกำเนิด

เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.2496

ชีวิตส่วนตัว

สมรสกับนางยุพิน กำเนิดศิริ

การศึกษา

พ.ศ.2511 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2514 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2517 จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2522 จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต Master of Public Administration (MPA) จากThe American University , Washington D.C., ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

รับราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามลำดับดังต่อไปนี้
พ.ศ.2523-2527 ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ.2527-2531 ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานปกครอง สังกัดกรมการปกครอง
พ.ศ.2531-2533 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง กองการทั่วไป สังกัดกรมการปกครอง
พ.ศ.2534-2536 ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานปกครอง สังกัดกรมการปกครอง
พ.ศ.2539-2541 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนา ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สังกัดกรมการปกครอง
พ.ศ.2541 ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า ประจำกิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ.2542 ดำรงตำแหน่งนายอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เดือนพฤศจิกายน ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.2545 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2546 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2548 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2550 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2551 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2555 ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

ผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ ดังนี้คือ

พ.ศ.2525 จบหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 49
พ.ศ.2530 จบหลักสูตร หลักสูตร Development of Training Techniques จากSydney ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ.2538 จบหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38
พ.ศ.2539 จบหลักสูตร Civil Defence In Military Services จากประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2540 จบหลักสูตร Project Management Techniques จากประเทศเยอรมัน
พ.ศ.2545 จบหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41

ประสบการณ์ดูงานต่างประเทศ

ดูงานด้านการจัดการมูลนิธิที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลีเหนือ
ดูงานด้านการจัดการโรคเอดส์ ที่ประเทศเคนยา, กรีซและอียิปต์
ดูงานการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูงานในภารกิจตามหลักสูตรนายอำเภอ ที่ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและอังกฤษ

เกียรติประวัติส่วนตัว

สอบได้ที่ 1 ของรุ่น ในขณะที่เรียนหลักสูตร นายอำเภอรุ่นที่ 38
ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ “ผู้มีบุคลิกผู้นำดีเด่น” ในขณะที่เรียนหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38
ได้รับเลือกให้เป็น นายอำเภอของประชาชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2545
รณรงค์ให้อำเภอแกดำ เป็นอำเภอปลอดยาเสพติด อำเภอแรกของจังหวัดมหาสารคาม
ได้รับเลือกให้เป็น นายอำเภอของประชาขน เขตภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2550

ประวัติการทำงานด้านการเมือง

นายอดิศร กำเนิดศิริ ได้ลาออกจากราชการในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ เพื่อลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากมีการรัฐประหาร