ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ

Significant political career

ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ

ชาติกำเนิด

เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2485 ที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมหาสารคามวิทยาคม

จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่นที่ 1)

จบปริญญาโทพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จบปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณวุฒิพิเศษ

ได้รับปริญญารัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 จากสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตร Telecommunication Senior management จากประเทศแคนาดา โดยทุนรัฐบาลแคนาดา

ประกาศนียบัตร Telephone Outside Plant Engineering จากประเทศญี่ปุ่น โดยทุนโคลัมโบ ประกาศนียบัตร Optical Fiber Cable จากประเทศญี่ปุ่น

ประกาศนียบัตร PCM Transmission System จากประเทศญี่ปุ่น

ชีวิตส่วนตัว

สมรสกับนางรังสิมา เจริญศิริ มีบุตร 2 คนคือ นายมติ เจริญศิริ และนายชนาวีร์ เจริญศิริ

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานรับราชการในกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม เป็นเวลา 15 ปี แล้วต่อมาได้ย้ายมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดการสื่อสารแห่งประเทศไทย เลื่อนตำหน่งขึ้นตามลำดับเป็นผู้อำนวยการกองขนส่ง ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคมภูมิภาค ตำแหน่งสุดท้ายเป็น ผู้ตรวจการใหญ่ ฝ่ายโทรคมนาคม การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานด้านการเมือง

นายศรีเมือง เจริญศิริมีบทบาทในทางการเมืองตั้งแต่ยังทำงานอยู่ในการสื่อสารแห่งประเทศ ไทย โดยได้เป็นผู้เริ่มก่อตั้งสหภาพแรงงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในปี 2520

ปี พ.ศ.2543 ได้ลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ในการเลือกตั้งวันที่ 4 มีนาคม ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การ เมืองไทย ระหว่างนั้นก็ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภาด้วย จนกระทั่งครบวาระเป็นเวลา 6 ปีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2549

ปี พ.ศ.2550 ได้เข้าเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วนของพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้งทั่วไป

ปี พ.ศ.2551 วันที่ 24 กันยายน ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยของนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ วันที่ 2 ธันวาคม ก็ได้สิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีว่าการ เนื่องจากการตัดสินยุบพรรคพลังประชาชน และได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน  พรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาฯ เป็นจำนวนทั้งหมด 109 คน

ปี พ.ศ.2557  ได้กลับมาลงสมัครและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เขตจังหวัดมหาสารคามอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม แต่ก็สิ้นสุดสถานภาพการเป็นวุมิสภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากมีการรัฐประหาร
จากการตรวจสอบของ ป.ป.ช. นายศรีเมือง เจริญศิริมีรายทรัพย์สินก่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 52,467,437.51 บาท หลังจากพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงมากนัก