แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย

Compulsory site

มีชัย ฤชุพันธุ์

นาย มีชัย ฤชุพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 เป็นบุตรชายของนาย โล้ว และ นางชุน ฤชุพันธุ์ สมรสกับ คุณหญิงอัมพร สกุลเดิม เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปัจจุบันได้ถึงแก่อนิจกรรม มีบุตรสาว 2 คนคือ นางมยุระ ช่วงโชติ และนางมธุรส โลจายะ พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๙/๒๖๕ หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย ๙ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2504 ต่อมาได้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมที่ Southern Methodist University ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในสาขากฎหมายเปรียบเทียบ ระดับปริญญาโท และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย จากสภามหาวิทยาลัย อดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์ และ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

นายมีชัย ได้เริ่มชีวิตในแวดวงราชการที่สำนักงาน ก.พ. เป็นอันดับแรก และประสพความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตข้าราชการจนได้รับตำแหน่ง ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตำแหน่งนิติกร และยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฝ่าย กฎหมายในยุคของ สัญญา ธรรมศักดิ์, หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช, ธานินทร์ กรัยวิเชียร , พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ , พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ,พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, อานันท์ ปันยารชุน และรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
นายมีชัย เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญๆหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อีกทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สำคัญของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2549 และเหตุการณ์รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยนายมีชัยได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค และร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว กับนายวิษณุ เครืองาม และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล ของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นมือเซียนในการวางยุทธศาสตร์ทางกฎหมายให้คณะรัฐประหารในแทบจะ ทุกครั้ง โดยนายมีชัยได้รับการตอบแทนจากการช่วยเหลือคือการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งประธาน สภานิติบัญญัติ และตำแหน่งประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภาต่อๆกัน

ปัจจุบันในยุคของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช ซึ่งก็เป็นรัฐบาลรัฐประหารเช่นเดียวกัน นาย มีชัย ฤชุพันธุ์ ก็ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช ซึ่งมีหน้าที่ปฏิรูปในหลายๆด้านเช่น ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์มีแนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมายในการปฏิรูปว่า ” ความจำเป็นในการปฏิรูปในทุกเรื่องจึงเป็นเรื่องรีบด่วนที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสงบและถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และประเทศไทยจะสามารถพัฒนาไปได้ในอย่างที่ควรจะเป็น”