ประวัติของสมาชิกสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน

senate36

อุกฤษ มงคลนาวิน

ประวัติส่วนตัว

นาย อุกฤษ มงคลนาวิน เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ปี พ.ศ. 2477 เป็นบุตรของ นาวาโทพระมงคลนาวาวุธ และนางต่วนทิพย์ มงคลนาวิน  โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทานกับ ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน ซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีบุตรชายบุญธรรมสองคน คือ ดร.พืชภพ มงคลนาวิน และ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ซึ่งเป็นบุตรของน้องสาว คือ อุษา มงคลนาวิน กับ อุเทน โทณะวณิก

ประวัติการการศึกษา

สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ บัณฑิต และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2501ต่อมาได้รับ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับ ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Docteur en Droit) จากมหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2509

ประวัติการการทำงาน

เป็นผู้ริเริ่มให้แผนกวิชา นิติศาสตร์ซึ่งสังกัดคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในตอนนั้น ได้ยกระดับขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์   และได้รับการดำรงตำแหน่งเป็น  คณบดีประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และคณบดีแล้วยังเป็นอาจารย์ พิเศษ  โดยบรรยายงานทางกฎหมาย ให้กับสถาบันมีชื่อเสียงอีกหลายแห่งเช่น  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯลฯ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงศึกษาระดับสูงอีกหลายที่ เช่น   กรรมการข้าราชการพลเรือน, กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการการทำงานด้านการเมือง

ในปี 2015 นาย อุกฤษ มงคลนาวิน  ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและรองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่น ดิน และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือ ป.ป.ป  สมัยของ นาย สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นประธานวุฒิสภาควบกับตำแหน่งประธานรัฐสภา ในปี 2527
นาย อุกฤษ มงคลนาวิน  มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และภรรยาคือคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร โดยได้ให้คำแนะนำข้อกฎหมายในช่วงรัฐบาลทักษิณ และยังดำรงตำแหน่งงานด้านการเมืองโดยเป็นประธานคณะกรรมการอิสระอำนวยความ ยุติธรรมและส่งเสริมความยุติธรรม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ล่าสุดได้เสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขระบบของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องใหญ่ๆ คือ

1. ลดทอนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้วินิจฉัยได้เฉพาะร่างกฎหมายที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วและก่อนที่ นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

2. แก้ไของค์ประกอบของศาลรัฐ ธรรมนูญ กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียง 4 ปี และให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียว

กิจการส่วนตัว
ได้ก่อตั้งบริษัท สำนักกฎหมายอุกฤษมงคลนาวิน จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2533  บุตรชายทั้งสองคนยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท ยู.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านซื้อขายอสังหาทรัพย์สิน รวมมูลค่ากว่า 280 ล้านบาท