Day: May 21, 2019

บรรยากาศการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ 200 คน

Hall-2-Impact

ณ Hall 2 Impact เมืองทองธานี คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ระดับประเทศ จากผู้ผ่านเข้ารอบ 2,746 คน มาจัดการคัดเลือกกันเองใน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 เหลือ 200 คน หลังจากนั้น