ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
รัฐธรรมนูญฉบับประชามติได้ถูกจัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วนด้วยกัน เช่น จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ต้องมาจากการเลือกตั้งจำนวน 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน 80 คน (โดยแบ่งจังหวัดทั้งหมดเป็น 8 กลุ่ม) ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใหม่อีกครั้ง โดยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพิ่มเป็น 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 375 คน (เขตละ 1 คน) และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเป็น 125 คน
ส่วนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน  ส่วนที่เหลือจะถูกคัดสรรโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งถูกก่อตั้งมาจากประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยท่านคณะกรรมการเหล่านี้จะพยายามคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิและมากด้วยความสามารถเพื่อมาดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี เมื่อครบวาระจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วันสำหรับสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง และสำหรับสมาชิกที่มาจากการสรรหาก็จะต้องทำการคัดสรรให้เสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน โดย ส.ว.จะดำรงตำแหน่งในวาระติดต่อกันไม่ได้และส.ว.ที่เพิ่งพ้นจากวาระได้ไม่ถึง 2 ปี จะไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้
ซึ่งจากประวัติศาสตร์ของการเมืองการที่ผ่านมานับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าบ้านเมืองของเรายังมีการคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะนักการเมืองส่วนหนึ่งมีความคิดที่จะเข้ามากอบโกยเงินของประชาชนด้วยการโกงวิธีต่างๆและมักจะทำเป็นขบวนการ ซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือการซื้อเสียงโดยมีการให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้มาเลือกตนพอผู้นั้นได้รับเลือกตั้งแล้วก็จะทำการถอนทุนคืนด้วยการโกงนั่นเองรายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน