Category: ข่าวสารสภาแห่งประเทศไทย

ประวัติของสมาชิกสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน

senate54

อุกฤษ มงคลนาวิน ประวัติส่วนตัว นาย อุกฤษ มงคลนาวิน เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ปี พ.ศ. 2477 เป็นบุตรของ นาวาโทพระมงคลนาวาวุธ และนางต่วนทิพย์ มงคลนาวิน  โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทานกับ ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน ซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีบุตรชายบุญธรรมสองคน คือ ดร.พืชภพ มงคลนาวิน และ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ซึ่งเป็นบุตรของน้องสาว คือ อุษา มงคลนาวิน กับ อุเทน โทณะวณิก ประวัติการการศึกษา สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ บัณฑิต และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2501ต่อมาได้รับ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับ ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Docteur en Droit) จากมหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2509 […]

ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย

The famous senator

ดร.อภิชาติ ดำดี ชาติกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ที่จังหวัดกระบี่ เป็นบุตรของนายดวล-นางวรรโณ คำดี ซึ่งมีอาชีพรับราชการครูทั้งสองคน มีพี่น้องร่วมสายโลหิต 8 คน การศึกษา เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอิสรานุสรณ์และโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล จังหวัดกระบี่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2527 จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2548 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้าพร้อมกับรางวัลโล่ห์พระราชทาน “เอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น” เรื่อง “หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย” เมื่อปี พ.ศ.2548 จบปริญญาเอกด้านการพัฒนาและการปฎิรูปองค์กร จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2552 จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2554 ประวัติการทำงาน ดร.อภิชาติ ดำดี เป็นนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติหลายครั้งใน หลายประเทศ ในส่วนของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็มีส่วนร่วมในงานสังคมหลายด้าน เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยแล้วเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักเป็นอันมากทั้งจาก ความโดดเด่นเรื่องวาทศิลป์ที่เป็นที่รู้จักจากรายการเวทีวาที 9 ใหม่ […]

ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ

Significant political career

ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ ชาติกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2485 ที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมหาสารคามวิทยาคม จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่นที่ 1) จบปริญญาโทพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณวุฒิพิเศษ ได้รับปริญญารัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 จากสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร Telecommunication Senior management จากประเทศแคนาดา โดยทุนรัฐบาลแคนาดา ประกาศนียบัตร Telephone Outside Plant Engineering จากประเทศญี่ปุ่น โดยทุนโคลัมโบ ประกาศนียบัตร Optical Fiber Cable จากประเทศญี่ปุ่น […]

ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน

Site President of the Senate

ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ วรรณ ชันซื่อ เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2466 เป็นบุตรชายของรองอำมาตย์โทเอกยู้ ชันซื่อ มีมารดาเป็นคนไทยเชื้อสายจีน สมรสกับ นางพวงผกา เศรษฐภักดี มีลูกด้วยกัน 3 คน คือ  นายแพทย์ เอกวรรณ ชันชื่อ  นางสาวยุวดี ชันซื่อ นายเอกทัย ชันซื่อ นาย วรรณ ชันซื่อ สำเร็จวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน วรรณ ชันซื่อ เป็นคนที่บุคลิกเงียบๆ ไม่ค่อยออกสังคม ไม่รับเชิญไปพูดให้ความรู้ตามที่ต่างๆ เหมือนคนร่ำรวยหรือคนเด่นคนดังในบ้านเรา ทั้งๆที่ตัวเขาเองเป็นคนที่ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน และอาชีพส่วนตัวเป็นอย่างสูง วรรณ เรียนจบกฎหมายจากธรรมศาสตร์ ได้ทำงานที่สำนักงานทนายความสะพานเหลืองซึ่งตั้งอยู่บนอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารศรีนคร นอกเหนือจากการทำงานด้านกฎหมาย ที่สำนักงานของตัวเองแล้ว เขายังเริ่มต้นธุรกิจพวกซื้อขายที่ดิน และร่วมลงทุนทำธุรกิจกับนักธุรกิจชื่อดังอีกหลายคนเช่น กลุ่ม เตชะไพบูลย์ กลุ่มอื้อจือเหลียง ไทยออยล์ และกลุ่มทุนญี่ปุ่น มิตซูบิชิ ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนกันระหว่างนักลงทุนชาวไทยกับกลุ่มทุนจากญี่ปุ่นในสาย […]