Category: ข่าวสารสภาแห่งประเทศไทย

บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย

Former Senator of Thailand

มนูญกฤต รูปขจร พลตรี มนูญกฤต รูปขจร เดิมมีชื่อว่า “มนูญ รูปขจร” เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2478 จบการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 7 หรือที่เราเรียกกันว่า จปร.7 หรือ กลุ่มยังเติร์กนั่นเอง

บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน

Senator in Legends

จารุบุตร เรืองสุวรรณ ปราชญ์อีสาน ตระกูลเรืองสุวรรณ เป็นตระกูลเก่าแก่ใน จ.ขอนแก่น โดยสืบเชื้อสายมาจากเจ้าทางอีสานที่มีเชื้อพระเจ้าไชยเชษฐามหาราช แห่งล้านช้างและเจ้านางแห่งนครเชียงใหม่

แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด

senate 47

ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ ชาติกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2492 ที่ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นบุตรของนายเสรี-นางมะลิ ไข่เกษ การศึกษา จบปริญญาตรีวิทยาศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2514 จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2519 จบปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา จบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จาก  Savole University ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2530 ประวัติการทำงาน พ.ศ.2515 รับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าภาควิชา จนกระทั่งถึงปี 2537 จึงได้ลาออกจากราชการ พ.ศ.2537 เข้าทำงานที่บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วย ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์สอนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา และทำธุรกิจอยู่กับ บริษัท ครีเอทีพ […]

แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย

Compulsory

มีชัย ฤชุพันธุ์ นาย มีชัย ฤชุพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 เป็นบุตรชายของนาย โล้ว และ นางชุน ฤชุพันธุ์ สมรสกับ คุณหญิงอัมพร สกุลเดิม เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปัจจุบันได้ถึงแก่อนิจกรรม มีบุตรสาว 2 คนคือ นางมยุระ ช่วงโชติ และนางมธุรส โลจายะ พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๙/๒๖๕ หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย ๙ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2504 ต่อมาได้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมที่ Southern Methodist University ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในสาขากฎหมายเปรียบเทียบ ระดับปริญญาโท และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย จากสภามหาวิทยาลัย อดัมสัน […]