About the Author

admin


Number of Posts: 18

Latest Posts by the Author

 1. หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
 2. วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา
 3. วุฒิสภาฝรั่งเศสเขาทำงานกันอย่างไร
 4. วุฒิสภาเดือดถึงกับต้องปิดประชุมเพราะความไม่เข้าใจกัน
 5. รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
 6. ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง
 7. ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
 8. บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
 9. บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
 10. แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
 11. แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
 12. นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
 13. ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
 14. การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
 15. ประวัติของสมาชิกสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน
 16. ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
 17. ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
 18. ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน