About the Author

admin


Number of Posts: 21

Latest Posts by the Author

 1. บรรยากาศการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ 200 คน
 2. วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในการทำงาน
 3. วุฒิสภาไทย กับเรื่องราวอันน่าสนใจแต่หนหลัง
 4. หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
 5. วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา
 6. วุฒิสภาฝรั่งเศสเขาทำงานกันอย่างไร
 7. วุฒิสภาเดือดถึงกับต้องปิดประชุมเพราะความไม่เข้าใจกัน
 8. รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
 9. ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง
 10. ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
 11. บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
 12. บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
 13. แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
 14. แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
 15. นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
 16. ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
 17. การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
 18. ประวัติของสมาชิกสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน
 19. ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
 20. ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ