About the Author

admin


Number of Posts: 19

Latest Posts by the Author

 1. วุฒิสภาไทย กับเรื่องราวอันน่าสนใจแต่หนหลัง
 2. หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
 3. วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา
 4. วุฒิสภาฝรั่งเศสเขาทำงานกันอย่างไร
 5. วุฒิสภาเดือดถึงกับต้องปิดประชุมเพราะความไม่เข้าใจกัน
 6. รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
 7. ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง
 8. ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
 9. บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
 10. บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
 11. แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
 12. แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
 13. นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
 14. ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
 15. การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
 16. ประวัติของสมาชิกสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน
 17. ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
 18. ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
 19. ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน