About the Author

admin


Number of Posts: 20

Latest Posts by the Author

 1. วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในการทำงาน
 2. วุฒิสภาไทย กับเรื่องราวอันน่าสนใจแต่หนหลัง
 3. หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
 4. วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา
 5. วุฒิสภาฝรั่งเศสเขาทำงานกันอย่างไร
 6. วุฒิสภาเดือดถึงกับต้องปิดประชุมเพราะความไม่เข้าใจกัน
 7. รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
 8. ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง
 9. ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
 10. บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
 11. บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
 12. แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
 13. แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
 14. นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
 15. ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
 16. การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
 17. ประวัติของสมาชิกสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน
 18. ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
 19. ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
 20. ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน