ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ดร.อภิชาติ ดำดี
ชาติกำเนิด
    เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ที่จังหวัดกระบี่ เป็นบุตรของนายดวล-นางวรรโณ คำดี ซึ่งมีอาชีพรับราชการครูทั้งสองคน มีพี่น้องร่วมสายโลหิต 8 คน
การศึกษา
    เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอิสรานุสรณ์และโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล จังหวัดกระบี่
    จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
    จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2527
    จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2548
    ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้าพร้อมกับรางวัลโล่ห์พระราชทาน "เอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น" เรื่อง "หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย" เมื่อปี พ.ศ.2548
    จบปริญญาเอกด้านการพัฒนาและการปฎิรูปองค์กร จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2552
    จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2554
ประวัติการทำงาน
    ดร.อภิชาติ ดำดี เป็นนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติหลายครั้งในหลายประเทศ ในส่วนของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็มีส่วนร่วมในงานสังคมหลายด้าน
    เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยแล้วเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักเป็นอันมากทั้งจากความโดดเด่นเรื่องวาทศิลป์ที่เป็นที่รู้จักจากรายการเวทีวาที 9 ใหม่ ผลงานด้านวรรณศิลป์ที่มีหนังสือออกมาหลายรูปแบบทั้งกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และบทความทางวิชาการ และที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากการเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์หลายรายการได้แก่
    รายการบ้านทุ่งพัฒนา ทางช่อง 7
    รายการผู้ใหญ่บ้านดำดี ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
    รายการสดในวัยแข็งแรง ทางช่อง 11
    รายการสายตรง อบต. ทางช่อง 3
    รายการไม่ลองไม่รู้ ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
และยังจัดรายการวิทยุลูกทุ่งทอร์คโชว์ ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. คลื่นเอฟเอ็ม 90.0 และ 95.0 MHz อีกด้วย

ประวัติการทำงานด้านการเมือง
    ดร.อภิชาติ ดำดี ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในนามพรรคประชาธิปัตย์ ที่กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2529 และการเลือกตั้งซ่อม ปี 2530 แต่ไม่ได้รับเลือกทั้งสองครั้ง
    ปี พ.ศ.2549 ได้ลงสมัครและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ แต่ก็ไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่เนื่องจากเกิดการรัฐประหารเสียก่อน
    ปี พ.ศ.2550 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18
    ในปี พ.ศ.2557 ดร.อภิชาติ ดำดีได้กลับมาลงสมัครและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 วันที่ 30 มีนาคม2557 และพ้นจากสถานภาพสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากมีการรัฐประหาร
    ปัจจุบัน ดร.อภิชาติ ดำดี ทำงานเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและกรรมการองค์กรทางสังคมอีกหลายองค์กร

ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน