ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
เนื่องจากผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิและต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่ทำการเข้าข้างนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ รัฐธรรมนูญจึงได้มีวิธีในการตรวจสอบวุฒิสภาดังต่อไปนี้
(1)    ถ้าหากพบว่าสมาชิกวุฒิสภามีการทุจริตต่อหน้าที่ ร่ำรวยผิดปกติ ใช้อำนาจหน้าที่ในการมิชอบโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้วนั้น ให้วุฒิสภาทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ และผู้ที่มีสิทธิในการยื่นเรื่องให้ทำการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาก็คือ
-    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด
-    สมาชิกวุฒิสภา แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
-    ประชาชนจำนวนอย่างน้อย 20,000 คน ที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง
(2)     สมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงเนื่องจากการขาดคุณสมบัติหรือการฝ่าฝืนข้อห้ามในขณะที่ดำรงตำแหน่ง หรือการขาดการเข้าร่วมประชุมเกินจำนวน 1 ใน 4 ของจำนวนวันประชุมโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากประธานวุฒิสภาเสียก่อน
(3)     ถ้าหากสมาชิกวุฒิสภาได้กระทำการใดๆโดยไม่สุจริตเพื่อทำให้ตนเองได้รับการเลือกตั้งก็ดีหรือได้รับการสรรหาก็ดี หรือการกระทำอันหนึ่งอันใดที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ และถ้าหากศาลฎีกาได้พิจารณาตัดสินแล้วว่าบุคคลผู้นั้นได้กระทำความผิดจริงก็จะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหรือเพิกถอนการสรรหา
และสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุผลดังนี้
-    ออกเมื่อครบวาระ
-    เสียชีวิต
-    ลาออก
-    ขาดคุณสมบัติหรือฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
-    โดนวุฒิสภาทำการถอดถอนจากตำแหน่งเนื่องจากการทุจริตคอรัปชั่น หรือมีการเรียกตั้งใหม่

ทั้งนี้ทั้งนั้นหากวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกที่ไม่มีคุณสมบัติที่ดี อาจจะเข้ามารับตำแหน่งเพราะว่าทำการซื้อเสียงเข้ามาแต่ว่าไม่สามารถจะจับได้เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ คนพวกนี้ก็มักที่จะสมรู้ร่วมคิดกันกับสมาชิกผู้แทนราษฎรบางกลุ่มเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้องของตนโดยที่มักจะไม่สนเรื่องความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองเลย

การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน