ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
หากได้ลองทำการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับที่ได้เคยใช้มาแล้วนั้น พบว่ารัฐธรรมนูญได้เริ่มให้มีวุฒิสภาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา โดยเริ่มต้นให้มาจากการแต่งตั้งจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับฝ่ายบริหาร ซึ่งเมื่อก่อนนั้นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่จึงเป็นนายทหารยศสูงๆหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่การที่ใช้วิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยการแต่งตั้งนั้นก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นวิธีการที่ไม่โปร่งใสเนื่องจากผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีมักที่จะทำการแต่งตั้งบุคคลของตนเองเข้ามารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นฐานอำนาจให้กับฝ่ายตนเองจึงทำให้วุฒิสภาได้ขาดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อยๆ จนเมื่อเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ.2535 หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวประชาชนต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการเมืองมากยิ่งขึ้น จึงทำให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นฉบับที่สมาชิกวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกตั้ง
และหลังจากใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก็กลับเกิดปัญหาเช่นกัน เนื่องจากผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตั้งหลายรายเป็นพรรคพวกเดียวกันกับนักการเมืองที่มีอิทธิพลโดยบางรายได้เป็นเครือญาติกันก็มี ทำให้เมื่อคนเหล่านี้ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งจึงมักที่จะทำหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกของตน จึงทำให้วุฒิสภาไม่สามารถทำการตรวจสอบฝ่ายบริหารได้อย่างเต็มที่นักจึงทำให้เกิดความไม่โปร่งใสขึ้น
ฉะนั้นแล้วร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จึงได้มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเสียใหม่โดยให้มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งผสมกันไปเพื่อที่จะขจัดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความไม่โปร่งใส เอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้พวกพ้อง การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบให้หมดไป ซึ่งก็ได้นำมาใช้จนถึงในปัจจุบันแต่ก็ปรากฏว่าก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีในกลุ่มที่เสียผลประโยชน์หลังจากที่เคยทำการกอบโกยหรือทำการทุจริตคอรัปชั่นกันมาจนเป็นเวลานานก่อนหน้านี้

ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน