ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
สมาชิกวุฒิสภา มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ได้ทำการเลือกตั้งเสร็จหรือได้ทำการสรรหาจนเสร็จ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.    หน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ
1.1    มีหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยต้องมีจำนวนของสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดทั้ง 2 สภา
1.2    มีหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการเห็นชอบมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยต้องทำการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 60 วัน แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินต้องทำการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน โดยสามารถขยายเวลาเพิ่มให้อีกไม่เกิน 30 วัน และถ้าหากครบกำหนดเวลาแล้วทางสมาชิกวุฒิสภายังทำการพิจารณาไม่เสร็จก็ให้ถือว่าได้เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น
-    เมื่อพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในระยะเวลา 24 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติมาจากสภา
-    เมื่อพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ ให้ทำการระงับร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อนแล้วส่งคืนกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร
-    ถ้าหากมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วให้ไปยังสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อทางสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับการแก้ไขแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีทำการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในระยะเวลา 24 วัน
-    ในกรณีที่ทางวุฒิสภาไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติหรือทำการแก้ไขแล้วไม่ส่งคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าวุฒิสภาได้เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้นๆ
-    หากสมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของทั้ง 2 สภาสามารถแจ้งต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัย
2.    หน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร
2.1    สามารถทำการลงมติถอดถอนนักการเมืองที่มีการทุจริตคอรัปชั่นต่อหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
2.2    สามารถทำการลงมติเห็นชอบผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ,คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ,ผู้ตรวจการแผ่นดิน ,คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และวุฒิสภาก็มีอำนาจที่จะถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรดังกล่าวได้เช่นกันหากพบว่ามีการทำผิดต่อตำแหน่งและหน้าที่ ไม่เป็นธรรมและทำการทุจริต

หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน