ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
นายจองชัย เที่ยงธรรม
ชาติกำเนิด
    เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2486 ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นบุตรของนายไพบูลย์-นางเง็กกุ่ย เที่ยงธรรม
การศึกษา
    จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพมหานคร
    จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชีวิตส่วนตัว
    สมรสกับนางมุกดา เที่ยงธรรม ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ จังหวัดสุพรรณบุรี มีบุตรธิดาร่วมกัน 3 คน คือ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม นางสาวจำนรรจา เที่ยงธรรมและนายบารมี เที่ยงธรรม
ประวัติการทำงาน
    ประกอบอาชีพเป็นทนายความ มีสำนักงานทนายความตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและทีกรุงเทพมหานครด้วย
ประวัติการทำงานด้านการเมือง
     ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามพรรคชาติไทย หลายสมัยติดต่อกันคือ พ.ศ.2526 พ.ศ.2529 พ.ศ.2531 พ.ศ.2535/1 พ.ศ.2535/2 พ.ศ.2538 พ.ศ.2539 พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2548
    เคยดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
    ดำรงดำแหน่งประธานกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2535
    ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พ.ศ.2535-2539  ในสมัยของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย และสมัยของนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
     ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อ พ.ศ.2540 ในสมัยของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย/2
    ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อ พ.ศ.2543 ในสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลักภัย/2 เช่นเดียวกัน
    นายจองชัย เที่ยงธรรมถือว่าเป็นคนใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของนายบรรหาร ศิลปอาชาเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด 109 คนที่โดนตัดสินให้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองสามพรรคคือ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ในขณะที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้น ตำแหน่งสุดท้ายในพรรคชาติไทยคือเป็นรองหัวหน้าพรรค โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทย
    หลังจากที่หลุดพ้นจากโทษการเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง นายจองชัย เที่ยงธรรมได้กลับมาลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 และพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม เนื่องจากมีการรัฐประหาร
    ปัจจุบันนายจองชัย เที่ยงธรรมนักการเมืองผู้คร่ำหวอดในวงการเมืองมาเป็นเวลานานผู้นี้กำลังสนุกสนานอยู่กับการทำสวนอินทผลัมและมะนาวที่บ้านเกิดอำเภอศรีประจันต์ รอเวลาที่จะกับมามีบทบาทในสภาอีกครั้ง ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเขาจะกลับมาโดยทางสภาผู้แทนราษฎรที่เขาผูกขาดมานานหรือจะเป็นวุฒิสภาที่เขามีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่เดือนเท่านั้น

ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน