ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ
ชาติกำเนิด
     เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2485 ที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษา
    จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมหาสารคามวิทยาคม
    จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่นที่ 1)
    จบปริญญาโทพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    จบปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คุณวุฒิพิเศษ
    ได้รับปริญญารัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาลัยราชภัฎมหาสารคาม
    ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 จากสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร Telecommunication Senior management จากประเทศแคนาดา โดยทุนรัฐบาลแคนาดา
ประกาศนียบัตร Telephone Outside Plant Engineering จากประเทศญี่ปุ่น โดยทุนโคลัมโบ ประกาศนียบัตร Optical Fiber Cable จากประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตร PCM Transmission System จากประเทศญี่ปุ่น
ชีวิตส่วนตัว
    สมรสกับนางรังสิมา เจริญศิริ มีบุตร 2 คนคือ นายมติ เจริญศิริ และนายชนาวีร์ เจริญศิริ
ประวัติการทำงาน
    เริ่มทำงานรับราชการในกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม เป็นเวลา 15 ปี แล้วต่อมาได้ย้ายมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดการสื่อสารแห่งประเทศไทย เลื่อนตำหน่งขึ้นตามลำดับเป็นผู้อำนวยการกองขนส่ง ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคมภูมิภาค ตำแหน่งสุดท้ายเป็น ผู้ตรวจการใหญ่ ฝ่ายโทรคมนาคม การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานด้านการเมือง
    นายศรีเมือง เจริญศิริมีบทบาทในทางการเมืองตั้งแต่ยังทำงานอยู่ในการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยได้เป็นผู้เริ่มก่อตั้งสหภาพแรงงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในปี 2520
    ปี พ.ศ.2543 ได้ลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ในการเลือกตั้งวันที่ 4 มีนาคม ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ระหว่างนั้นก็ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภาด้วย จนกระทั่งครบวาระเป็นเวลา 6 ปีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2549
    ปี พ.ศ.2550 ได้เข้าเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วนของพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้งทั่วไป
    ปี พ.ศ.2551 วันที่ 24 กันยายน ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยของนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ วันที่ 2 ธันวาคม ก็ได้สิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีว่าการ เนื่องจากการตัดสินยุบพรรคพลังประชาชน และได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน  พรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาฯ เป็นจำนวนทั้งหมด 109 คน
    ปี พ.ศ.2557  ได้กลับมาลงสมัครและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เขตจังหวัดมหาสารคามอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม แต่ก็สิ้นสุดสถานภาพการเป็นวุมิสภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากมีการรัฐประหาร
    จากการตรวจสอบของ ป.ป.ช. นายศรีเมือง เจริญศิริมีรายทรัพย์สินก่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมูลค่ารวมทั้งสิ้น 52,467,437.51 บาท หลังจากพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงมากนัก

ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน