Month: October 2018

วุฒิสภาไทย กับเรื่องราวอันน่าสนใจแต่หนหลัง

Thai-Senate

วุฒิสภา หรือ สภาสูง จัดว่าเป็นกลไกลสำคัญเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการถ่วงดุลอำนาจของการเมืองไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับมากเกินไป ซึ่งวุฒิสภาเองก็มีประวัติความเป็นมานานมาก น่าเสียดายที่หลายคนไม่รู้จัก