Day: October 24, 2017

หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย

The Senate on the Thai people

สมาชิกวุฒิสภา มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ได้ทำการเลือกตั้งเสร็จหรือได้ทำการสรรหาจนเสร็จ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. หน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ 1.1 มีหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ