Month: October 2017

หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย

The Senate on the Thai people

สมาชิกวุฒิสภา มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ได้ทำการเลือกตั้งเสร็จหรือได้ทำการสรรหาจนเสร็จ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. หน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ 1.1 มีหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา

senate61

วุฒิสภาที่มีความชื่อดังมากที่สุดในโลกก็คงหนีไม่พ้น วุฒิสภาของประเทศอเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งที่นี่ถือว่ามีวุฒิสภาที่มั่นคงและ ให้ความเป็นธรรมมากที่สุดเลยก็เป็นไปได้และปัญหาที่มีก็ยังน้อยตามมาอีกด้วย