Day: August 21, 2017

รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

Constitution Details

รัฐธรรมนูญฉบับประชามติได้ถูก จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วนด้วยกัน เช่น จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ต้องมาจากการเลือกตั้งจำนวน 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 400 คน