Day: July 24, 2017

ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย

Provincial Representatives

นายจองชัย เที่ยงธรรม ชาติกำเนิด เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2486 ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายไพบูลย์-นางเง็กกุ่ย เที่ยงธรรม การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์