Month: July 2017

ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย

Provincial Representatives

นายจองชัย เที่ยงธรรม ชาติกำเนิด เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2486 ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายไพบูลย์-นางเง็กกุ่ย เที่ยงธรรม การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์

บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย

Former Senator of Thailand

มนูญกฤต รูปขจร พลตรี มนูญกฤต รูปขจร เดิมมีชื่อว่า “มนูญ รูปขจร” เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2478 จบการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 7 หรือที่เราเรียกกันว่า จปร.7 หรือ กลุ่มยังเติร์กนั่นเอง