Day: May 8, 2017

นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย

politician site

นายอดิศร กำเนิดศิริ ชาติกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.2496 ชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางยุพิน กำเนิดศิริ การศึกษา พ.ศ.2511 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2514 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2517 จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2522 จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต Master of Public Administration (MPA) จากThe American University , Washington D.C., ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการทำงาน รับราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามลำดับดังต่อไปนี้ พ.ศ.2523-2527 ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2527-2531 ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานปกครอง สังกัดกรมการปกครอง พ.ศ.2531-2533 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง กองการทั่วไป สังกัดกรมการปกครอง พ.ศ.2534-2536 […]