Day: February 23, 2017

ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ

Significant political career

ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ ชาติกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2485 ที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมหาสารคามวิทยาคม จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่นที่ 1) จบปริญญาโทพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณวุฒิพิเศษ ได้รับปริญญารัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 จากสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร Telecommunication Senior management จากประเทศแคนาดา โดยทุนรัฐบาลแคนาดา ประกาศนียบัตร Telephone Outside Plant Engineering จากประเทศญี่ปุ่น โดยทุนโคลัมโบ ประกาศนียบัตร Optical Fiber Cable จากประเทศญี่ปุ่น […]