Month: February 2017

ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ

Significant political career

ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ ชาติกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2485 ที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมหาสารคามวิทยาคม จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่นที่ 1) จบปริญญาโทพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณวุฒิพิเศษ ได้รับปริญญารัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 จากสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร Telecommunication Senior management จากประเทศแคนาดา โดยทุนรัฐบาลแคนาดา ประกาศนียบัตร Telephone Outside Plant Engineering จากประเทศญี่ปุ่น โดยทุนโคลัมโบ ประกาศนียบัตร Optical Fiber Cable จากประเทศญี่ปุ่น […]

ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน

Site President of the Senate

ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ วรรณ ชันซื่อ เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2466 เป็นบุตรชายของรองอำมาตย์โทเอกยู้ ชันซื่อ มีมารดาเป็นคนไทยเชื้อสายจีน สมรสกับ นางพวงผกา เศรษฐภักดี มีลูกด้วยกัน 3 คน คือ  นายแพทย์ เอกวรรณ ชันชื่อ  นางสาวยุวดี ชันซื่อ นายเอกทัย ชันซื่อ นาย วรรณ ชันซื่อ สำเร็จวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน วรรณ ชันซื่อ เป็นคนที่บุคลิกเงียบๆ ไม่ค่อยออกสังคม ไม่รับเชิญไปพูดให้ความรู้ตามที่ต่างๆ เหมือนคนร่ำรวยหรือคนเด่นคนดังในบ้านเรา ทั้งๆที่ตัวเขาเองเป็นคนที่ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน และอาชีพส่วนตัวเป็นอย่างสูง วรรณ เรียนจบกฎหมายจากธรรมศาสตร์ ได้ทำงานที่สำนักงานทนายความสะพานเหลืองซึ่งตั้งอยู่บนอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารศรีนคร นอกเหนือจากการทำงานด้านกฎหมาย ที่สำนักงานของตัวเองแล้ว เขายังเริ่มต้นธุรกิจพวกซื้อขายที่ดิน และร่วมลงทุนทำธุรกิจกับนักธุรกิจชื่อดังอีกหลายคนเช่น กลุ่ม เตชะไพบูลย์ กลุ่มอื้อจือเหลียง ไทยออยล์ และกลุ่มทุนญี่ปุ่น มิตซูบิชิ ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนกันระหว่างนักลงทุนชาวไทยกับกลุ่มทุนจากญี่ปุ่นในสาย […]