ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
รัฐสภาประเทศไทยเอาแบบอย่างมาจากสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและองคมนตรีสภาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แล้วได้ถูกพัฒนาจนถึงในปัจจุบัน โดยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 ได้มีรูปแบบเป็นสภาเดียวซึ่งก็คือสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยสมาชิกจะมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งในจำนวนเท่าๆกัน และพอมาถึงปี พ.ศ. 2489 ก็ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เหมาะกับเหตุการณ์ของประเทศในขณะนั้นโดยได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบสภาคู่ ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และพฤฒสภา โดยหน้าที่ของพฤฒสภาก็คือการกลั่นกรองหรือพิจารณางานหรือกฎหมายต่างๆที่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอมาด้วยความถี่ถ้วนและรอบคอบ
โดยสมาชิกวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกตั้งโดยต้องมีคุณสมบัติที่สูงกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งทางด้านคุณวุฒิและทางด้านวัยวุฒิ ดำรงตำแหน่งวาระละ 6 ปี และได้เปลี่ยนชื่อจากวุฒิสภาเป็นวุฒิสภา (ส.ว.)เมื่อปี พ.ศ.2490 โดยอำนาจและหน้าที่ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปี พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางด้านการเมืองเพิ่มมากขึ้น และได้ให้มีองค์กรอิสระต่างๆไว้คอยตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นต่างๆที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำโดยสามารถทำการถอดถอนนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงออกจากตำแหน่งได้ และที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยไม่ต้องมีการหาเสียงและไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองใดๆจำนวน 200 คน ซึ่งเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วยังคงมีหน้าที่เหมือนเดิมที่ผ่านมาและเป็นฝ่ายที่คัดสรรบุคลที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ซึ่งหลังจากใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ก็ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากการถูกแทรกแซงขององค์กรอิสระต่างๆ และการที่ ส.ว. กับ ส.ส. ได้เป็นญาติกัน จึงทำให้การทุจริตคอรัปชั่นยังคงมีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งต่อมาปี พ.ศ.2550 ก็ได้มาใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เรียกว่า รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ


ประวัติวุฒิสภาของประะเทศไทย

รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน